Klauzula informacyjna

10.08.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

*	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg 
    w Płońsku reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku,
    09-100 Płońsk, ul. Płocka 101, nr tel. 23 662-20-44, e-mail: pzd2044@wp.pl 
*	Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: pzd2044@wp.pl, adres:
    ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 20 44.
*	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wnioskowanych przez
    Panią/Pana spraw wynikających z kompetencji Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku, 
    które zostały określone w przepisach ustawowych lub w przepisach szczególnych.
*	Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom
    upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
*	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Powiatowym Zarządzie Dróg
    w Płońsku wyłącznie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa. 
*	Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
    sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa),
    ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu
    (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne
    wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia
    lub obrony roszczeń).
*	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
    dotyczących narusza przepisy prawa.
*	Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
*	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
    międzynarodowej.
*	Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
    Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
    będzie brak możliwości załatwienia sprawy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku. 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku jest Paweł Zacieski.
Można się z nim kontaktować e-mailem na adres pzd2044@wp.pl lub pod nr telefonu: 23 662-20-44.

Strona Główna-powrót