Zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty: Wniosek zawierający dane wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

Miejsce złożenia dokumentów: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku , ul.Płocka 101
tel/fax. 23 6622044,

Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty,

Termin i sposób załatwienia: Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

Informacje dodatkowe: Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

 

Do pobrania druki wniosków pobierz
>>zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym wniosek
>> umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniosek
>> budowa/przebudowa zjazdu z drogi wniosek
>> zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wniosek
>> uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia stałego działki wniosek
>> wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniosek
>> o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia plakatów wyborczych wniosek