Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

Nasz adres
09-100 Płońsk ul.Płocka 101
tel.(023)661 39 34
tel.fax.(023)662 20 44
e-mail pzd2044@wp.pl

Jesteśmy jednostką Starostwa Powiatowego w Płońsku. Na terenie powiatu płońskiego znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Naszym zadaniem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego drogom powiatowym.
Pod naszą kontrolą znajduje się 610,8 km dróg zamiejskich,14,8 km dróg miejskich, 28 mostów, 450 przepustów.

Nasze statutowe cele i zadania


Przedmiotem działania PZD jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie :
 1. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
 2. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 3. Pełnienie funkcji inwestora;
 4. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. Koordynacja robót w pasie drogowym;
 7. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 10. Przeprowadzanie kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
 11. Wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 14. Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 16. Sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym;
 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą;

Podział dróg publicznych

W dniu 1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma administracyjna państwa. W nowym układzie administracyjnym powstało 16 województw, 373 powiaty (w tym 308 powiatów ziemskich i 65 miast na prawach powiatu) oraz 2489 gmin miejskich i wiejskich.

Do nowego układu administracyjnego kraju dostosowano sieć dróg publicznych, którą ze względu na rodzaj pełnionych funkcji podzielono na następujące kategorie:

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność samorządu odpowiedniego szczebla.

Lp. Kategoria dróg Szacunkowe długości dróg (w km)
Ogółem

w tym o nawierzchni
twardej

1. Drogi krajowe 18 100 18 090
2. Drogi wojewódzkie 29 600 29 560
3. Drogi powiatowe 126 600 109 600
4. Drogi gminne 186 000 84 800
  Ogółem 360 300 242 050

Zarządzanie drogami publicznymi

Ustawa o drogach publicznych ustala następujący zakres zarządzania przez ministra właściwego do spraw transportu (Minister Infrastruktury) siecią dróg publicznych:

Zarządcami poszczególnych kategorii dróg publicznych są: